您在這裡

拼音: n

這是一把刀漢英詞典拼音首字母N開頭的中文列表頁面,您可以翻頁選擇詞組,點擊中文鍊接進入查看詳細詞典頁面,還可以點擊首字母進入索引。

首字母
abcde
fghjk
lmnop
qrstw
xyz
發音
n, ng, n, ng, n, èn, ng
納安計 nà ān jì
鈉闆石 nà bǎn shí
那邊 nà biān
那波黴素 nà bō méi sù
納布拉琴 nà bù lā qín
那不勒斯 nà bù lè sī
拿不準 ná bu zhǔn
納粹 nà cuì
納粹黨的 nà cuì dǎng de
鈉蛋白石 nà dàn bái shí
那爾芬 nà ěr fēn
納爾旁風 nà ěr páng fēng
納法 nà fǎ
鈉礬硝石 nà fán xiāo shí
鈉方解石 nà fāng jiě shí
拿佛色羅 ná fó sè luó
鈉鈣霞石 nà gài xiá shí
鈉鈣鈾雲母 nà gài yóu yún mǔ
呐喊 nà hǎn
鈉黑雲母 nà hēi yún mǔ
納亨 nà hēng
鈉輝細崗岩 nà huī xì gǎng yán
納加那紅 nà jiā nà hóng
鈉鉀霞石 nà jiǎ xiá shí
鈉鉀雲母 nà jiǎ yún mǔ
那可蘭 nà kě lán
那可奴馬 nà kě nú mǎ
那可提耳 nà kě tí ěr
那可托靈 nà kě tuō líng
納朗果黴素 nà lǎng guǒ méi sù
鈉酪蛋白 nà lào dàn bái
那裡 nà li
納裡鈣質層 nà lǐ gài zhì céng
鈉磷锂鋁石 nà lín lǐ lǚ shí
鈉磷鋁石 nà lín lǚ shí
鈉磷錳礦 nà lín měng kuàng
鈉磷錳鐵礦 nà lín měng tiě kuàng
鈉菱沸石 nà líng fèi shí
鈉鋁輝石 nà lǚ huī shí
納洛芬 nà luò fēn
鈉洛酮 nà luò tóng
那麼 nà me
那麼多 nà me duō
鈉鎂礬 nà měi fán
鈉錳輝石 nà měng huī shí
鈉明礬 nà míng fán
鈉明礬石 nà míng fán shí
納穆爾階 nà mù ěr jiē
鈉硼鈣石 nà péng gài shí
鈉硼解石 nà péng jiě shí
納妾 nà qiè
那人的 nà rén de
納入 nà rù
納入接 nà rù jiē
納瑟擁護者 nà sè yōng hù zhě
鈉閃堿流岩 nà shǎn jiǎn liú yán
鈉閃石 nà shǎn shí
鈉閃微崗岩 nà shǎn wēi gǎng yán
拿手 ná shǒu
鈉鐵礬 nà tiě fán
鈉鐵閃石 nà tiě shǎn shí
鈉銅礬 nà tóng fán
鈉透閃石 nà tòu shǎn shí
鈉硝礬 nà xiāo fán
鈉硝石 nà xiāo shí
哪些 nǎ xiē
拿遜酵母族 ná xùn jiào mǔ zú
那樣 nà yàng
鈉伊利石 nà yī lì shí
那一手不行 nà yī shǒu bù xíng
鈉硬矽鈣石 nà yìng guī gài shí
鈉雲母 nà yún mǔ
鈉柱石 nà zhù shí
nā, nán
nǎi
萘胺 nài àn
耐擦傷性 nài cā shāng xìng
耐穿 nài chuān
萘啶 nài dìng
耐毒藥 nài dú yào
奈恩砂岩 nài ēn shā yán
奈耳 nài ěr
奶粉 nǎi fěn
萘酚中毒 nài fēn zhòng dú
萘夫西林 nài fū xī lín
耐腐性 nài fǔ xìng
萘黃酮 nài huáng tóng
耐火 nài huǒ
耐火植物 nài huǒ zhí wù
耐火磚 nài huǒ zhuān
耐久 nài jiǔ
耐久性試驗 nài jiǔ xìng shì yàn
奈克螈目 nài kè yuán mù
耐冷性 nài lěng xìng
耐力 nài lì